Hỗ trợ trực tuyến

Siêu thị tạp hóa - Khu Công nghiệp Châu Sơn - Phủ Lý - Hà Nam

 

https://www.google.com/maps/place/Khu+C%C3%B4ng+Nghi%E1%BB%87p+Ch%C3%A2u+S%C6%A1n+H%C3%A0+Nam/@20.5196907,105.8889322,15z/data=!4m5!3m4!1s0x3135d1ea5c04162f:0xc9a1c632e5ae9fd1!8m2!3d20.5196857!4d105.8976869